Friday, February 19, 2010

SST Badminton Team

Girls
Grace
Sue Lun
Cheng Ngee
Yi Lin
Teoh Yun
Nadiah
Aisyah
Kristin
Kok Yin
Michelle

Boys
Mayur
Jonathan
Kun Yao
Elijah
Ming Yong
Brendon
Chen Yu
Tse Tzang
Jun Hao
Benjamin